การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

15-16 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

17-18 พฤษภาคม 2567

การประชุมทางไกลผ่านระบบเสมือนจริง

12-13 กรกฎาคม 2567

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13-14 กันยายน 2567

การประชุมทางไกลผ่านระบบเสมือนจริง

15-16 พฤศจิกายน 2567

วิทยาลัยทองสุข

งานประชุมวิชาการประจำปี 2567

English Format

Thai Format

References Exams
[English]

References Exams
[Thai]

Conferences Contact
090-959-1405

ประกาศ

วารสารประจำปี 2566

TISR
TCI 1

ACSR
TCI 1

AAMR
TCI 1

APSR
TCI 1

AISR
TCI 2

AELR

ติดต่อฝ่ายวารสาร