การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

30 พฤษภาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4 กรกฏาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12 ธันวาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

English Format

Thai Format

References Exams
[English]

References Exams
[Thai]

Conferences Contact
090-959-1405

ประกาศ

วารสารประจำปี 2565

IJCLSI
TCI 1

PSAKUIJIR
TCI 2

AAMR
TCI 2

APSR

AELR

JIRGS

ติดต่อฝ่ายวารสาร