การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

3 กรกฎาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25 ธันวาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15-16 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

17-18 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

12-13 กรกฎาคม 2567

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13-14 กันยายน 2567

ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

15-16 พฤศจิกายน 2567

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด จะเข้ามาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมของ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ


เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณานำเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับการประชุมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด จึงจะเข้ามาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วม (Co-organizer) ของ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

English Format

Thai Format

References Exams
[English]

References Exams
[Thai]

Conferences Contact
090-959-1405

ประกาศ

วารสารประจำปี 2566

JIRGS
TCI 1

IJCLSI
TCI 1

AAMR
TCI 1

APSR
TCI 1

PSAKUIJIR
TCI 2

AELR

ติดต่อฝ่ายวารสาร