การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

3 กรกฎาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25 ธันวาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

English Format

Thai Format

References Exams
[English]

References Exams
[Thai]

Conferences Contact
090-959-1405

ประกาศ

วารสารประจำปี 2565

JIRGS
TCI 1

IJCLSI
TCI 1

AAMR
TCI 1

APSR
TCI 1

PSAKUIJIR
TCI 2

AELR

ติดต่อฝ่ายวารสาร