กำหนดการ

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่
29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการพิจารณา
6 ธันวาคม 2564
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข)
13 ธันวาคม 2564
ประชุม NGC ครั้งที่ 2
0 วันที่ 27 ธันวาคม 2564

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 18 เมษายน 2565
ประกาศผลการพิจารณา 25 เมษายน 2565
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 9 พฤษภาคม 2565
ประชุม NGC ครั้งที่ 21 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 1
0 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการพิจารณา 1
7 มิถุนายน 2565
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข)
24 มิถุนายน 2565
ประชุม NGC ครั้งที่ 2
2 วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่
28 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณา
4 พฤศจิกายน 2565
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข)
18 พฤศจิกายน 2565
ประชุม NGC ครั้งที่ 2
3 วันที่ 12 ธันวาคม 2565