กำหนดการ

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 21 เมษายน 2566
ประกาศผลการพิจารณา 1 พฤษภาคม 2566
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 10 พฤษภาคม 2566
ประชุม NGC ครั้งที่ 24 วันที่ 22 ธันวาคม 2566

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ประกาศผลการพิจารณา 12 มิถุนายน 2566
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 21 มิถุนายน 2566
ประชุม NGC ครั้งที่ 25 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการพิจารณา 4 ธันวาคม 2566
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 13 ธันวาคม 2566
ประชุม NGC ครั้งที่ 26 วันที่ 25 ธันวาคม 2566