กำหนดการ

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการพิจารณา 1 มีนาคม 2567
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 8 มีนาคม 2567
ประชุม NGC ครั้งที่ 27 วันที่ 15-16 มีนาคม 2567

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 19 เมษายน 2567
ประกาศผลการพิจารณา 3 พฤษภาคม 2567
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 10 พฤษภาคม 2567
ประชุม NGC ครั้งที่ 28 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ประกาศผลการพิจารณา 28 มิถุนายน 2567
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 5 กรกฎาคม 2567
ประชุม NGC ครั้งที่ 29 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2567
ประกาศผลการพิจารณา 30 สิงหาคม 2567
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 6 กันยายน 2567
ประชุม NGC ครั้งที่ 30 วันที่ 13-14 กันยายน 2567

กำหนดการ
ปิดรับผลงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประกาศผลการพิจารณา 1 พฤศจิกายน 2567
ปิดรับผลงาน (ฉบับแก้ไข) 8 พฤศจิกายน 2567
ประชุม NGC ครั้งที่ 31 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2567