การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

27 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image